Hiệp định khác

Hiệp định giữa Việt Nam và Thái Lan về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư Lẫn nhau

22/01/2019    2949

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư Lẫn nhau

Nơi ký kết: Bangkok

Ngày ký: 30/10/1991

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan

Hiệp định được đính kèm dưới đây :

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư Lẫn nhau (file tiếng Việt)(file tiếng Anh)