CPTPP và Thị trường Canada

Hầu như các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đều có đủ năng lực về nguồn nguyên vật liệu để đảm bảo tận dụng được Hiệp định CPTPP khi tiến vào thị trường Canada.

Xem thêm

Quy trình và thủ tục nhập khẩu vào Canada được thông tin chi tiết tại trang web của Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada - CBSA (https://www.cbsa-asfc.gc.ca)

Xem thêm

Thị trường Canada - Những đặc điểm gì đáng lưu ý đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam

Xem thêm