CPTPP và Thị trường Canada

Quy trình và thủ tục nhập khẩu vào Canada được thông tin chi tiết tại trang web của Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada - CBSA (https://www.cbsa-asfc.gc.ca)

Xem thêm

Thị trường Canada - Những đặc điểm gì đáng lưu ý đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam

Xem thêm

Các chú ý trong tận dụng cơ hội từ CPTPP để nhập khẩu hiệu quả hàng hóa từ Canada

Xem thêm