Hiệp định khác

Hiệp Định Giữa Việt Nam Và Philippines Về Xúc Tiến Và Bảo Hộ Đầu Tư

27/04/2010    1407

Hiệp Định Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Philippines Về Xúc Tiến Và Bảo Hộ Đầu Tư

Nơi ký kết: Manila

Ngày ký: 27/02/1992

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Philippines

Mô tả: 

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Philippines sau đây gọi là “Các bên”.

Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị và hợp tác vốn có giữa hai nước và nhân dân hai nước,

Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác kinh tế sâu rộng hơn giữa hai nước, cụ thể là cho việc đầu tư vốn của các nhà đầu tư của các bên trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và tôn trọng độc lập chủ quyền của mỗi bên,

Nhận thấy việc hỗ trợ và bảo hộ đầu tư sẽ góp phần làm thịnh vượng cả hai nước,

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây :

Hiệp Định Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Philippines Về Xúc Tiến Và Bảo Hộ Đầu Tư (file tiếng Việt)(file tiếng Anh)