Hiệp định khác

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Lẫn Nhau Giữa Việt Nam Và Phần Lan

27/04/2010    827

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Lẫn Nhau Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Phần Lan

Nơi ký kết: Hensinki

Ngày ký: 13/09/1993

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ cộng hòa Phần Lan

Mô tả: 

Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ cộng hòa Phần Lan mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế vì lợi ích của cả hai nước, và duy trì những điều kiện công bằng và thỏa đáng đối với những đầu tư của các nhà đầu tư Bên ký kết này trên lãnh thổ của Bên ký kết kia,nhận thấy rằng việc xúc tiến và bảo hộ lẫn nhau cho những đầu tư như vậy sẽ hỗ trợ cho sự mở rộng các quan hệ kinh tế giữa hai Bên ký kết và khuyến khích các hoạt động đầu tư;

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Lẫn Nhau Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Phần Lan (file Tiếng Việt)(file Tiếng Anh)