Hiệp định khác

Hiệp Định Thương Mại Giữa Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Palestine

27/04/2010    627

Hiệp Định Thương Mại Giữa Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Palestine

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 18/11/1994

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Palestine

Mô tả: 

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Palestine (dưới đây gọi là các bên) với mong muốn phát triển mối quan hệ thương mại giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Thương Mại Giữa Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Palestine