Hiệp định khác

Hiệp Định Thương Mại Giữa Việt Nam Và Li-Bi

26/04/2010    697

Hiệp Định Thương Mại Giữa Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Ja-Ma-Hi-Ri-A Ả Rập Li-Bi Nhân Dân Xã Hội Chủ Nghĩa

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 17/10/1983

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ja-Ma-Hi-Ri-A Ả rập Li-bi Nhân dân xã hội chủ nghĩa

Mô tả:

Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ja-Ma-Hi-Ri-A Ả rập Li-bi Nhân dân xã hội chủ nghĩa xuất phát từ lòng mong muốn phát triển quan hệ thương mại hai nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi,

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Thương Mại Giữa Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Ja-Ma-Hi-Ri-A Ả Rập Li-Bi Nhân Dân Xã Hội Chủ Nghĩa