Hiệp định khác

HIỆP ÐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ IRAN

26/04/2010    1012

HIỆP ÐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA HỒI GIÁO IRAN

Nơi ký kết: Têhêran

Ngày ký: 02/05/1994

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hồi giáo Iran

Mô tả: 

Với lòng mong muốn phát triển, đa dạng quan hệ thương mại và xúc tiến hạ tác kinh tế giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng, không phân biệt đối xử, hai bên cùng có lợi và có đi có lại, Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Iran (dưới đây gọi tắt là “Các bên ký kết”) đã thỏa thuận như sau:

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

HIỆP ÐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA HỒI GIÁO IRAN