Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Việt Nam Và Cộng Hoà Séc

26/04/2010    1325

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Séc

Nơi ký kết: Praha

Ngày ký: 22/08/1994

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Séc

Mô tả:

Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Séc (dưới đây gọi tắt là các Bên ký kết).

Khẳng định sự hài lòng đối với sự phát triển các mối quan hệ kinh tế - thương mại từ trước đến nay giữa hai nước,

Với nguyện vọng muốn tăng cường và phát triển hơn nữa các mối quan hệ đó trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi,

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Séc