Hiệp định khác

HIỆP ÐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ KAZAKHSTAN VỀ HỢP TÁC KINH TẾ - THƯƠNG MẠI

26/04/2010    707

HIỆP ÐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ CADẮCXTAN VỀ HỢP TÁC KINH TẾ - THƯƠNG MẠI

Nơi ký kết: Almatư

Ngày ký: 01/02/1994

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Cadắcxtan

Mô tả : 

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Cadắcxtan, dưới đây gọi tắt là Hai Bên, nhằm củng cố và phát triển hợp tác kinh tế - thương mại giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Cadắcxtan, tuân thủ các nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và các điều khoản của luật pháp quốc tế khi thực hiện quan hệ kinh tế - thương mại với nhau,

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

HIỆP ÐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ CADẮCXTAN VỀ HỢP TÁC KINH TẾ - THƯƠNG MẠI