Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Chung Về Hợp Tác Kinh Tế Thương Mại, Văn Hoá Và Khoa Học Kỹ Thuật Giữa Việt Nam Và Buốckina Phaxô

26/04/2010    691

Hiệp Ðịnh Chung Về Hợp Tác Kinh Tế Thương Mại, Văn Hoá Và Khoa Học Kỹ Thuật Giữa Việt Nam Và Buốckina Phaxô

Nơi ký kết: Uagađugu

Ngày ký: 22/11/1996

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Buộc-ki-na Fa-xô

Mô tả: 

Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Buộc-ki-na Fa-xô, lòng mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước và đóng góp tích cực vào việc tăng cường hoà bình và hợp tác ở hai khu vực và trên thế giới,

Với lòng mong muốn thiết lập, phát triển và củng cố môí quan hệ hợp tác trong tất cả các lĩnh vực giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi và tuỳ theo nhu cầu và khả năng của mỗi nước,

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Ðịnh Chung Về Hợp Tác Kinh Tế Thương Mại, Văn Hoá Và Khoa Học Kỹ Thuật Giữa Viêt Nam Và Buốckina Phaxô