Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Về Hợp Tác Kinh Tế, Thương Mại, Văn Hoá Và Khoa Học Kỹ Thuật Giữa Chính Phủ Việt Nam Và Xuđăng

20/04/2010    730

Hiệp Ðịnh Về Hợp Tác Kinh Tế, Thương Mại, Văn Hóa Và Khoa Học Kỹ Thuật Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xuđăng 

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 30/09/1995

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,Cộng hoà Xu đăng

Mô tả: Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Xu đăng, dưới đây gọi là “hai Bên ký kết”.

Với lòng mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, văn hoá, khoa học, kỹ thuật và thương mại giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi có tính đến những nhu cầu và khả năng của mỗi nước,

Với lòng mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp hoà bình và hợp tác ở hai khu vực

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Ðịnh Về Hợp Tác Kinh Tế, Thương Mại, Văn Hóa Và Khoa Học Kỹ Thuật Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xuđăng