Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Về Hợp Tác Kinh Tế Thương Mại Giữa Chính Phủ Việt Nam Và Uzbekistan

20/04/2010    874

Hiệp Ðịnh Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Uzbekistan Về Hợp Tác Kinh Tế Thương Mại 

Nơi ký kết: Taskent

Ngày ký: 03/02/1994

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Uzbekistan

Mô tả: 

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Uzbekistan, dưới đây gọi tắt là “Hai bên”.

Đánh giá cao quan hệ hữu nghị sẵn có giữa hai nước;

Mong muốn mở rộng và củng cố quan hệ kinh tế thương mại vì sự phát triển kinh tế của hai nước;

Nhằm tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi cho việc phát triển quan hệ kinh tế thương mại song phương;
phù hộ với luật pháp quốc tế, các nguyên tắc bình đằng, cùng có lợi, và trong khuôn khổ pháp luật hiện hành ở mỗi nước,

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Ðịnh Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Uzbekistan Về Hợp Tác Kinh Tế Thương Mại