Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Về Quan Hệ Kinh Tế Thương Mại Giữa Việt Nam Và Ucraina

20/04/2010    985

Hiệp Ðịnh Về Quan Hệ Kinh Tế Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Ucraina 

Nơi ký kết: Kiép

Ngày ký: 23/01/1992

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ U-cra-i-na

Mô tả: 

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ U-cra-i-na, dưới đây gọi tắt là hai Bên ký kết,

Nhằm mục đích tăng cường và phát triển hợp tác kinh tế - thương mại giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ucraina,

Tuân thủ các nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và các tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế khi thực hiện các mối quan hệ kinh tế thương mại với nhau,

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Ðịnh Về Quan Hệ Kinh Tế Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Ucraina