Hiệp định khác

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Tunisia

20/04/2010    637

Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Tunisie

Nơi ký kết: Tunis

Ngày ký: 18/05/1994

Danh sách thành viên tham gia ký kết : Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Tunisie

Mô tả:

Với lòng mong muốn phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Tunisie (sau đây gọi tắt là “Các Bên ký kết”) đã thoả thuận như sau [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Tunisie