Hiệp định khác

Hiệp Định Thương Mại Giữa Việt Nam Và Sri Lanka

20/04/2010    1032

Hiệp Định Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hoà Sri Lanka 

Nơi ký kết: Colombo

Ngày ký: 03/03/1978

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ Cộng hoà Sri Lanka

Mô tả: 

Hiệp định thương mại giữa chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ Cộng hoà Sri Lanka, dưới đây gọi tắt là hai Bên,

Với lòng mong muốn tăng cường và phát triển quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước trên nguyên tắc bình đẳng và hai bên cùng có lợi,

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hoà Sri Lanka