Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Về Thương Mại Và Thanh Toán Giữa Việt Nam Và Xlôvakia

20/04/2010    649

Hiệp Ðịnh Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xlôvakia Về Thương Mại Và Thanh Toán 

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 09/07/1994

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Xlôvakia

Mô tả:

Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Xlôvakia (dưới đây gọi tắt là các Bên ký kết), với lòng mong muốn củng cố và phát triển các mối quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi,

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Ðịnh Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xlôvakia Về Thương Mại Và Thanh Toán