Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Việt Nam Và Côoét

20/04/2010    730

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Côoét

Nơi ký kết: Côoét

Ngày ký: 03/05/1995

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Côoét

Mô tả: 

Với lòng mong muốn phát triển quan hệ Thương mại giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Côoét (dưới đây gọi tắt là ''Các Bên ký kết'') đã thoả thuận như sau:

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Côoét