Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Về Hợp Tác Kinh Tế Công Nghiệp Và Công Nghệ Giữa Việt Nam Và Hy Lạp

19/04/2010    654

Hiệp Ðịnh Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Hy Lạp Về Hợp Tác Kinh Tế Công Nghiệp Và Công Nghệ 

Ngày ký: 12/01/1996

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Hy Lạp

Mô tả: 

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hy Lạp, sau đây gọi là ''Các Bên ký kết'';

- Mong muốn phát triển sự hợp tác kinh tế, công nghiệp và công nghệ giữa hai nước trong các lĩnh vực cùng quan tâm, trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và có đi có lại;

- Nhận thức được tầm quan trọng của các biện pháp dài hạn nhằm phát triển thành công sự hợp tác và tăng cường các mối quan hệ giữa hai nước ở nhiều cấp khác nhau, đặc biệt là ở cấp các nhà điều hành kinh tế.

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Ðịnh Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Hy Lạp Về Hợp Tác Kinh Tế Công Nghiệp Và Công Nghệ