Hiệp định khác

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Lẫn Nhau Giữa Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Vương Quốc Hà Lan

15/04/2010    2256

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Lẫn Nhau Giữa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Vương Quốc Hà Lan

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 10/03/1994

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Hà Lan

Mô tả: 

Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Hà Lan dưới đây gọi là các Bên ký kết;

Với mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, mở rộng tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước, đặc biệt đối với những đầu tư của các công dân của một Bên ký kết trên lãnh thổ Bên ký kết kia;

Nhận thấy rằng Hiệp định về đối xử một cách công bằng và thỏa đáng đối với những đầu tư như vậy sẽ khuyến khích nguồn vốn, công nghệ và sự phát triển kinh tế của các Bên ký kết;

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Lẫn Nhau Giữa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Vương Quốc Hà Lan (file Tiếng Việt)(file Tiếng Anh)