Hiệp định khác

Hiệp Định Khung Về Hợp Tác Giữa Việt Nam Và Gabông

15/04/2010    679

Hiệp Định Khung Về Hợp Tác Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Gabông

Nơi ký kết: Li-Brơ-vin

Ngày ký: 28/11/1996

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Gabông

Mô tả : 

Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Gabông, dưới đây gọi là ''các bên ký kết'';

Ðược thúc đẩy bởi ý nguyện tăng cường mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết gắn bó giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ga bông;

Ý thức về sự cần thiết mở ra kỷ nguyên mới về hợp tác giữa hai nước trong phát triển kinh tế, thương mại, văn hoá, khoa học và kỹ thuật;

Với lòng mong muốn phát triển toàn bộ quan hệ giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc bình đẳng về luật pháp, cùng có lợi, chủ quyền, độc lập dân tộc trong khuôn khổ mục tiêu được xác định bởi Hiến chương Liên hợp quốc;

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Khung Về Hợp Tác Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Gabông