Hiệp định khác

Hiệp Định Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hoà Estônia Về Hợp Tác Kinh Tế - Thương Mại

15/04/2010    675

Hiệp Định Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Estônia Về Hợp Tác Kinh Tế - Thương Mại

Nơi ký kết: Talin

Ngày ký: 16/06/1992

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Estonia

Mô tả: 

Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Estonia, dưới đây gọi là hai Bên ký kết.

Nhằm mục đích củng cô' và phát triển hợp tác kinh tế - thương mại giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Estonia,

Tuân thủ các nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi và các tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế khi thực hiện cácơ quan hệ kinh tế - thương mại với nhau,

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Estônia Về Hợp Tác Kinh Tế - Thương Mại