Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Về Hợp Tác Kinh Tế Thương Mại Giữa Việt Nam Và Mônđôva

09/04/2010    586

Hiệp Ðịnh Về Hợp Tác Kinh Tế Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Mônđôva

Nơi ký kết: Kiép

Ngày ký: 21/09/2000

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Mônđôva

Mô tả:

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Mônđôva, dưới đây gọi là "hai bên" nhằm củng cố và phát triển hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại giữa nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Mônđôva, Tuân thủ các nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và các quy định của luật pháp quốc tế khi thực hiện các quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước. 

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Ðịnh Về Hợp Tác Kinh Tế Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Mônđôva