Hiệp định khác

Hiệp Định Giữa Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Cộng Hoà Liên Bang Đức Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Lẫn Nhau

27/01/2010    1990

Hiệp Định Giữa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Cộng Hòa Liên Bang Đức Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Lẫn Nhau

Địa điểm ký kết: Hà Nội

Thời gian ký kết: 03/04/1993

Các bên tham gia: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng Hòa Liên Bang Đức

Giới thiệu: 

Với mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước,

Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư của công dân hay công ty của nước này trên lãnh thổ của nước kia,

Nhận thức rằng việc khuyến khích và bảo hộ bằng Hiệp định các khoản đầu tư này là thích hợp để làm sống động các hoạt động kinh tế kể cả sáng kiến kinh tế tư nhân và tăng cường sự phồn thịnh của nhân dân hai nước.

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Giữa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Cộng Hòa Liên Bang Đức Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Lẫn Nhau