Hiệp định khác

Hiệp Định Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Ácmênia Về Khuyến Khích và Bảo Hộ Đầu Tư

26/01/2010    790

Hiệp Định Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Ácmênia Về Khuyến Khích và Bảo Hộ Đầu Tư

Địa điểm ký kết: Hà Nội

Thời gian ký kết: 13/12/1992

Các bên tham gia: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ cộng hoà Acmênia

Giới thiệu:

Mong muốn củng cố sự hợp tác kinh tế cùng có lợi giữa hai nước;

Nhằm tạo ra và bảo đảm những điều kiện thuận lợi cho các đầu tư của các nhà đầu tư của một Bên ký kết trên lãnh thổ của Bên ký kết kia;

Nhận thấy sự cần thiết phải khuyến khích và bảo hộ đầu tư với mục đích thúc đẩy sự phát triển kinh tế của hai nước;

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Ácmênia Về Khuyến Khích và Bảo Hộ Đầu Tư