Hiệp định khác

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Giữa Việt Nam Và Anh & Bắc Ireland

17/03/2020    2144

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Giữa Việt Nam Và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Ngày ký: 01/08/2002

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Việt Nam Và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Mô tả: 
Chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland;

Mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường đầu tư của các công dân và Công ty thuộc quốc gia này trên lãnh thổ quốc gia kia;

Nhận thấy rằng, việc khuyến khích và bảo hộ có đi có lại những hoạt động đầu tư như vậy trên cơ sở thoả thuận quốc tế sẽ có lợi cho việc khuyến khích sáng kiến kinh doanh cá nhân và làm tăng sự thịnh vượng ở cả hai quốc gia

Đã thoả thuận như sau[...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây:

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Giữa Việt Nam Và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (file Tiếng Việt) (file Tiếng Anh)