Hiệp định khác

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Mongolia

28/01/2019    668

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Mông Cổ

Nơi ký kết: Ulaanbaatar

Ngày ký: 17/04/2000

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Mông cổ

Hiệp định được đính kèm dưới đây :

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Mông Cổ (file tiếng Việt)(file tiếng Anh)