Hiệp định khác

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần giữa Việt Nam và Na Uy

23/01/2019    777

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Vương Quốc Nauy 

Nơi ký kết: Oslo

Ngày ký: 01/06/1995

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Vương quốc Nauy

Hiệp định được đính kèm dưới đây :

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Vương Quốc Nauy (file tiếng Việt)(file tiếng Anh)