Hiệp định khác

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Morocco

23/01/2019    610

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương Quốc Ma-Rốc

Nơi ký kết: Rabat

Ngày ký: 15/06/2012

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Vương Quốc Ma-Rốc

Hiệp định được đính kèm dưới đây:

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương Quốc Ma-Rốc (file Tiếng Anh)