Hiệp định khác

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Li-băng

22/01/2019    640

Hiệp định Thương mại giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Li-băng

Nơi ký kết: Bây-rút

Ngày ký: 12/08/2003

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ Cộng hòa Li-băng

Hiệp định được đính kèm dưới đây:

Hiệp định Thương mại giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Li-băng (file Tiếng Việt)