Hiệp định khác

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Singapore

21/01/2019    3915

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Singapo

Nơi ký kết: Singapore

Ngày ký: 29/10/1992

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Singapore

Hiệp định được đính kèm dưới đây:

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Singapo (file tiếng Việt)(file tiếng Anh)