Hiệp định khác

Hiệp Định giữa Việt Nam và Nhật Bản về Tự Do, Xúc tiến và Bảo hộ Đầu tư

21/01/2019    5517

Hiệp Định giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Tự Do, Xúc tiến và Bảo hộ Đầu tư 

Nơi ký kết: Tokyo

Ngày ký: 14/11/2003

Quốc gia ký kết: Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ nước Nhật Bản

Hiệp định được đính kèm dưới đây:

Hiệp Định giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Tự Do, Xúc tiến và Bảo hộ Đầu tư (file Tiếng Việt) (file Tiếng Anh)