Hiệp định khác

Hiệp Định Thương mại và Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật giữa Việt Nam và Malta

18/01/2019    504

Hiệp Định Thương mại và Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Man-ta

Nơi ký kết: Valletta 

Ngày ký: 30/11/1977

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Pháp

Hiệp định được đính kèm dưới đây :

Hiệp Định Thương mại và Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Man-ta (file Tiếng Việt)