Hiệp định khác

Hiệp Định về Hợp tác Kinh tế và Thương mại giữa Việt Nam và Peru

17/01/2019    837

Hiệp Định về Hợp tác Kinh tế và Thương mại giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Peru

Địa điểm ký kết: Hà Nội

Thời gian ký kết: 03/07/1998

Các bên tham gia: Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Pêru

Hiệp định được đính kèm dưới đây:

Hiệp Định về Hợp tác Kinh tế và Thương mại giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Peru (file Tiếng Việt)