Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Thương mại giữa Việt Nam và Zimbabwe

15/01/2019    499

Hiệp Ðịnh Thương mại giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Dim-Ba-Bu-Ê

Ngày ký: 05/02/2004

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Cộng Hòa Dim-Ba-Bu-Ê

Hiệp định được đính kèm dưới đây:

Hiệp Ðịnh Thương mại giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Dim-Ba-Bu-Ê (file Tiếng Việt)