Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Thương Mại và Hợp tác Kinh tế, Khoa học Kỹ thuật Giữa Equatorial Guinea Và Việt Nam

15/01/2019    509

Hiệp Ðịnh Thương Mại và Hợp tác Kinh tế, Khoa học Kỹ thuật Giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Và Chính phủ nước Cộng hòa Ghi Nê Xích Đạo

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 20/09/1977

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Ghi Nê Xích Đạo

Hiệp định được đính kèm dưới đây:

Hiệp Ðịnh Thương Mại và Hợp tác Kinh tế, Khoa học Kỹ thuật Giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Và Chính phủ nước Cộng hòa Ghi Nê Xích Đạo (file Tiếng Việt)