Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Congo Và Việt Nam

15/01/2019    577

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Công-gô

Nơi ký kết: Brazzaville

Ngày ký: 27/10/2002

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Công-gô

Hiệp định được đính kèm dưới đây:

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Công-gô (file Tiếng Việt)