Hoạt động

Mục đích của Khảo sát này là nhằm tìm hiểu tình hình thực tế về tình hình thực hiện CPTPP của các doanh nghiệp, nhận diện các yếu tố thực tế khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến khả năng tận dụng Hiệp định của doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh COVID-19.

Xem thêm

Trong năm 2019, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO và Hội nhập – Ban Pháp chế tiếp tục được thực hiện trên 05 mảng cơ bản

Xem thêm

Trong năm 2018, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO tiếp tục được thực hiện trên 05 mảng cơ bản

Xem thêm

Năm 2017, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO tiếp tục được thực hiện trên 05 mảng cơ bản

Xem thêm

Năm 2016, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO và Hội nhập được  thực hiện trên 05 mảng cơ bản, ở mỗi mảng hoạt động Trung tâm đều đạt được các kết quả rất đáng khích lệ, được cộng

Xem thêm

Năm 2015, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO và Hội nhập được  thực hiện trên 05 mảng cơ bản, ở mỗi mảng hoạt động Trung tâm đều đạt được các kết quả rất đáng khích lệ, được cộng đồng các hiệp hội và doanh nghiệp đánh giá cao: 1. Hoạt động chính sách thương mại quốc tế

Xem thêm

Ngày 7/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế

Xem thêm

Năm 2014, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO và Hội nhập được thực hiện trên 03 mảng cơ bản sau: Vận động chính sách thương mại quốc tế (Ủy ban Tư vấn Chính sách Thương mại Quốc tế - INTAC):

Xem thêm

Năm 2013, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Ban pháp chế được thực hiện bởi đầu mối là Trung tâm WTO và Hội nhập trên 04 mảng cơ bản

Xem thêm