Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 - Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

07/02/2020    205

Năm 2017, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO tiếp tục được thực hiện trên 05 mảng cơ bản sau:

1. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về các Hiệp định thương mại tự do: Với vai trò đại diện, đầu mối hướng dẫn cộng đồng doanh nghiệp trong các vấn đề thương mại quốc tế, đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do theo Quyết định 06/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2017, Trung tâm WTO và Hội nhập tiếp tục là đầu mối thông tin và tư vấn lớn nhất cho doanh nghiệp về WTO và các Hiệp định thương mại quan trọng mà Việt Nam đang tham gia với các hoạt động nổi trội sau:

 • Xây dựng 02 Khuyến nghị chính sách về TPP-CPTPP, gồm “Các kịch bản TPP sau khi Hoa Kỳ rút khỏi TPP và định hướng hành động phù hợp của Việt Nam”, và “Đề xuất phương án đàm phán cho TPP 11 chuẩn bị cho Vòng đàm phán tại APEC Đà Nẵng”;
 • Soạn thảo 03 bộ tài liệu phân tích, phổ biến tuyên truyền về EVFTA cho doanh nghiệp, gồm Tóm lược Hiệp định EVFTA theo từng Chương, Cẩm nang EVFTA cho doanh nghiệp, Loạt Booklets EVFTA và các ngành kinh tế; (iii) xuất bản 04 ấn phẩm về rà soát cam kết FTA, bao gồm 04 Báo cáo “Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)/Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)” trong các lĩnh vực đầu tư, sở hữu trí tuệ, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, mở cửa dịch vụ cho đầu tư nước ngoài;
 • Thực hiện 08 bản Góp ý - Bình luận về các vấn đề hội nhập; tổ chức và tham gia trình bày tại 08 Hội thảo về các Hiệp định Thương mại Tự do.

2. Hỗ trợ doanh nghiệp trong các vấn đề liên quan đến phòng vệ thương mại: Đây là mảng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong những vấn đề nóng về pháp lý liên quan đến hội nhập kinh tế, đặc biệt là việc sử dụng các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ tại Việt Nam để bảo vệ lợi ích của các ngành sản xuất trong nước trước hàng nhập khẩu nước ngoài. Trong năm 2017, Trung tâm WTO và Hội nhập đã thực hiện hỗ trợ cho các hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam liên quan đến 16 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại ở trong nước và nước ngoài.

3. Cung cấp thông tin, đào tạo, tư vấn và các hỗ trợ khác về hội nhập: Đây là mảng hỗ trợ hội nhập chung của Trung tâm WTO và Hội nhập. 03 Cổng thông tin (với 06 phiên bản) của Trung tâm, đầu mối cung cấp thông tin pháp lý về hội nhập lớn nhất Việt Nam cho các hiệp hội, doanh nghiệp:

 • Cổng thông tin về các thỏa thuận và chính sách thương mại với 02 phiên bản: www.trungtamwto.vn (Tiếng Việt)/ www.wtocenter.vn (Tiếng Anh);
 • Cổng thông tin về các biện pháp phòng vệ thương mại với 02 phiên bản www.chongbanphagia.vn (Tiếng Việt)/www.antidumping.vn (Tiếng Anh); và
 • Cổng thông tin về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)  với 02 phiên bản www.aecvcci.vn (tiếng Việt) www.en.aecvcci.vn (tiếng Anh)

Đã có tổng cộng hơn 46 triệu lượt truy cập, với trung bình 10 tin bài được đăng mới mỗi ngày; trong năm 2017 đã biên soạn và phát hành 18 ấn phẩm phục vụ doanh nghiệp (04 báo cáo nghiên cứu, 04 bản tin quý, 12 cẩm nang doanh nghiệp); thực hiện hàng chục lượt tư vấn doanh nghiệp qua điện thoại, email….

4. Thực hiện các Chương trình, Dự án: Đây là nhóm hoạt động có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp, hiệp hội trong việc cải thiện quá trình tham gia xây dựng chính sách thương mại quốc tế. Các hoạt động này được hỗ trợ bởi Ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao cho VCCI hoặc do Trung tâm WTO và Hội nhập chủ động tìm kiếm nhằm tận dụng các nguồn lực từ các đơn vị tài trợ cho các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập của VCCI.

 • Trung tâm triển khai 02 Chương trình thuộc ngân sách Nhà nước, bao gồm
  • Chương trình thực hiện nhiệm vụ được giao trong Quyết định 06/2012/QĐ-TTg về tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào các đàm phán mở cửa thương mại; và
  • Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả cơ hội từ các FTA.
 • Hoàn tất 04 Dự án tài trợ bên ngoài gồm:
  • “Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết EVFTA/TPP” (với Đại sứ quán Anh),
  • “Nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển các ngành trong bối cảnh hội nhập – 02 ngành bán lẻ và chế biến đồ gỗ xuất khẩu” (phối hợp với Quỹ châu Á và Đại sứ quán Úc),
  • Nghiên cứu về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (phối hợp với Quỹ FNF) và
  • Biên soạn loạt ấn phẩm hướng dẫn doanh nghiệp về cam kết EVFTA và tác động tới các ngành kinh tế tiêu biểu (phối hợp với Dự án EU-MUTRAP).

5. Tư vấn, tham mưu, hỗ trợ chuyên môn về các vấn đề pháp lý trong hội nhập cho Ban Thường trực VCCI và các đơn vị trực thuộc VCCI: Trung tâm WTO và Hội nhập là đầu mối tham vấn cho Ban Thường trực và các Ban, Đơn vị Chi nhánh, Văn phòng đại diện của VCCI về tất cả các vấn đề liên quan tới cam kết, đàm phán và thực thi WTO, FTA và các Điều ước quốc tế liên quan tới thương mại khác.