Hoạt động

Trong năm 2020, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI tiếp tục được thực hiện trên 05 mảng cơ bản

Xem thêm

Để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong tìm hiểu nội dung và tác động của các cam kết trong EVFTA, Trung tâm WTO và Hội nhập, đang triển khai kế hoạch (i) xuất bản cuốn Cẩm nang doanh nghiệp “Tóm lược Hiệp định EVFTA” và (ii) tổ chức 02 Hội thảo lớn về Hiệp định EVFTA và giới thiệu Cẩm nang này tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm

Cẩm nang “Tóm lược Hiệp định EVFTA” sẽ cung cấp các thông tin tóm tắt chính xác, đầy đủ và dễ hiểu nhất về các cam kết EVFTA cốt lõi mà doanh nghiệp cần biết, từ các cam kết thuế quan, quy tắc xuất xứ, hàng rào phi thuế, đến cam kết mở cửa các lĩnh vực dịch vụ, đầu tư, đấu thầu mua sắm công, sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường…

Xem thêm

Mục đích của Khảo sát này là nhằm tìm hiểu tình hình thực tế về tình hình thực hiện CPTPP của các doanh nghiệp, nhận diện các yếu tố thực tế khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến khả năng tận dụng Hiệp định của doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh COVID-19.

Xem thêm

Trong năm 2019, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO và Hội nhập – Ban Pháp chế tiếp tục được thực hiện trên 05 mảng cơ bản

Xem thêm

Trong năm 2018, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO tiếp tục được thực hiện trên 05 mảng cơ bản

Xem thêm

Năm 2017, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO tiếp tục được thực hiện trên 05 mảng cơ bản

Xem thêm

Thủ tướng ban hành Chỉ thị 38 chỉ đạo tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các FTA đã có hiệu lực

Xem thêm

Năm 2016, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO và Hội nhập được  thực hiện trên 05 mảng cơ bản, ở mỗi mảng hoạt động Trung tâm đều đạt được các kết quả rất đáng khích lệ, được cộng

Xem thêm

Năm 2015, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO và Hội nhập được  thực hiện trên 05 mảng cơ bản, ở mỗi mảng hoạt động Trung tâm đều đạt được các kết quả rất đáng khích lệ, được cộng đồng các hiệp hội và doanh nghiệp đánh giá cao: 1. Hoạt động chính sách thương mại quốc tế

Xem thêm