Giới thiệu

Từ ngày 1/9/2020, Trung tâm WTO và Hội nhập VCCI triển khai thu phí đối với một số trường hợp tư vấn với nội dung chi tiết như sau

Xem thêm

Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), được thành lập nhằm hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Xem thêm