Giới thiệu

27/01/2010    1196

Giới thiệu:

Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), được thành lập nhằm hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Hoạt động chính của Trung tâm là cung cấp thông tin, tư vấn,hỗ trợ các hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam nâng cao nhận thức, năng lực và chủ động tham gia ý kiến để có thể tận dụng tối đa những lợi ích từ WTO và các hiệp định thương mại quốc tế, phòng tránh và tự bảo vệ mình trước những tác động tiêu cực có thể có từ các hiệp định này.

Tổ chức:

Giám đốc Trung tâm: Quản lý chung và ra quyết định đối với các hoạt động của Trung tâm

Ban thư ký: Hỗ trợ hành chính và điều phối các hoạt động của Trung tâm

- Các Ủy ban-Hội đồng tư vấn: Đây là các đơn vị tư vấn chuyên môn được thành lập theo nhu cầu hỗ trợ hội nhập của doanh nghiệp từng thời kỳ. Hiện nay Trung tâm có hai đơn vị tư vấn là Ủy ban tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế (INTAC) và Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại (TRC).

Mạng lưới cộng tác viên trong và ngoài nước: Tập hợp các chuyên gia, luật sư giỏi về các lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế,có kết nối thường xuyên với Trung tâm và hoạt động liên tục, hỗ trợ Trung tâm cập nhật thông tin, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và cung cấp các tư vấn chuyên nghiệp trong các vụ việc cụ thể.

Ủy ban tư vấn Chính sách Thương mại Quốc tế (Ủy ban INTAC) hoạt động vì sự phát triển bền vững, quyền và lợi ích chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong các vấn đề liên quan đến chính sách thương mại quốc tế.

Website chính thức của Ủy ban INTAC là Cổng thông tin về hội nhập: www.trungtamwto.vn

Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại (Hội đồng TRC) có chức năng hỗ trợ các hiệp hội, doanh nghiệp phòng tránh, đối phó và/hoặc sử dụng có hiệu quả các công cụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ.

Website chính thức của Hội đồng TRC là trang web www.chongbanphagia.vn

Chức năng

-          Đầu mối cung cấp thông tin pháp lý và các thông tin liên quan đến các quy định, cam kết trong WTO và các Hiệp định thương mại khác của Việt Nam theo hình thức phù hợp với trình độ và nhu cầu của doanh nghiệp

-          Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực hiệp hội,doanh nghiệp và các chủ thể khác (đào tạo, sách tham khảo) về các vấn đề pháp lý quan trọng trong quá trình hội nhập

-          Thực hiện tư vấn, hướng dẫn hiệp hội, nhóm doanh nghiệp xử lý các vụ việc cụ thể trong quá trình hội nhập, đặc biệt là đối phó với các rào cản thương mại ở nước ngoài và sử dụng các công cụ tự vệ ở trong nước

-          Tổ chức các hoạt động vận động chính sách (nghiên cứu, điều tra, hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp…) để tham vấn với Chính phủ trong đàm phán, thực thi các cam kết thương mại quốc tế nhằm bảo vệ tốt nhất lợi ích của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập..

Căn cứ hoạt động

Quyết định số 06/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Việc tham vấn cộng đồng doanh nghiệp về các thỏa thuận thương mại quốc tế

Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế

Chỉ thị số 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các Hiệp định Thương mại Tự do đã có hiệu lực

Nghị quyết 93/NQ-CP về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 - 2030

Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới"

Liên hệ

Ban thư ký Trung tâm WTO và Hội nhập

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa chỉ: 9 Đào Duy Anh – Hà Nội

Điện thoại: +84-24-35771458

Fax: +84-24-35771459

Email: banthuky@trungtamwto.vn

Website: www.trungtamwto.vn

Facebook: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

LinkedIn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI