Hoạt động

Năm 2012, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO được thực hiện trên 03 mảng cơ bản

Xem thêm

Năm 2011, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO và Hội nhập được  thực hiện trên 03 mảng cơ bản, ở mỗi mảng hoạt động Trung tâm đều đạt được các kết quả rất đáng khích lệ, được cộng đồng các hiệp hội và doanh nghiệp đánh giá cao

Xem thêm

Năm 2010, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO và Hội nhập được  thực hiện trên 03 mảng cơ bản, ở mỗi mảng hoạt động Trung tâm đều đạt được các kết quả rất đáng khích lệ, được cộng đồng các hiệp hội và doanh nghiệp đánh g

Xem thêm

Ngày 29/1/2010 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ Ra mắt Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế và Lễ Khai trương Cổng thông tin WTO – Hội nhập. Đây cũng là phiên họp đầu tiên của Ủy ban tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế.Giới thiệu Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế

Xem thêm

Điều 1 – Quy định chung          1. Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế (sau đây gọi tắt là Ủy ban) là đơn vị tư vấn trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp     Việt Nam (VCCI), được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Xem thêm