Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2010 - Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

25/05/2011    183

Năm 2010, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO và Hội nhập được  thực hiện trên 03 mảng cơ bản, ở mỗi mảng hoạt động Trung tâm đều đạt được các kết quả rất đáng khích lệ, được cộng đồng các hiệp hội và doanh nghiệp đánh giá cao như sau:

1. Nhóm các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin

2. Nhóm các hoạt động tư vấn cho các hiệp hội, doanh nghiệp

3. Nhóm hoạt động vận động chính sách TMQT

Vui lòng xem Báo cáo hoạt động năm 2010 của Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI trong tài liệu đính kèm