Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 - Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

14/04/2022    375

Trong bối cảnh nhiều thách thức của năm 2021, Trung tâm WTO và Hội nhập đã có nỗ lực vượt bậc, hoàn thành vượt kế hoạch ở tất cả các chỉ tiêu và với kết quả đạt chất lượng tốt, được đánh giá cao bởi cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan liên quan. Cụ thể:

1. Tham gia góp ý, thẩm định, đề xuất phương án đàm phán đối với các chính sách, văn bản pháp luật về hội nhập, đàm phán, thực thi các FTA quan trọng

Bám sát công tác hội nhập và thực thi cam kết quốc tế quan trọng của Đảng và Nhà nước, trong năm 2021, Trung tâm đã thực hiện tổng cộng 42 hoạt động nghiên cứu, điều tra, góp ý xây dựng pháp luật, đề xuất phương án đàm phán về các vấn đề chính sách, thể chế hội nhập và thực thi các cam kết FTA, trong đó có:

-    Thực hiện góp ý với 10 Dự thảo văn bản pháp luật thực thi 05 Hiệp định thương mại (EVFTA, UKVFTA, CPTPP và RCEP); có ý kiến thẩm định trong 04 Hội đồng thẩm định các dự thảo văn bản pháp luật thực thi FTA;

-    Nghiên cứu và xây dựng 08 đề xuất phương án đàm phán của Việt Nam trong các đàm phán thương mại quốc tế;

-    Thực hiện nghiên cứu, xây dựng 07 Báo cáo nghiên cứu về tính chất tác động của các cam kết FTA…

2. Triển khai tích cực, hiệu quả các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về các vấn đề chính sách, pháp lý trong hội nhập, đặc biệt là các FTA

Phát huy vai trò là đầu mối thông tin, tư vấn doanh nghiệp lớn nhất cả nước về các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do (FTA), trong năm 2021, Trung tâm đã thực hiện tổng cộng 63 đầu việc về phổ biến tuyên truyền, cung cấp thông tin về chính sách – pháp luật hội nhập và các FTA, bao gồm:

-    Quản trị và vận hành 03 Cổng thông tin về hội nhập (gồm 06 phiên bản) với tổng cộng trên 1,55 triệu lượt truy cập trong năm 2021; xây dựng mới và vận hành 01 Chuyên trang online với 02 phiên bản trên Cổng đang có;

-    Biên soạn, tái bản và xuất bản 12 ấn phẩm về hội nhập;

-    Tổ chức 09 Hội thảo về FTA và các hiệp định quốc tế, trình bày/thuyết trình tại 22 Hội thảo/Hội nghị/Tọa đàm về hội nhập FTA và các chủ đề liên quan do các cơ quan Đảng, Nhà nước, hiệp hội tổ chức;

-    Thực hiện tổng cộng 16 cuộc trả lời phỏng vấn, talkshow về FTA trên báo chí, truyền thông, các hội thảo/sự kiện của Trung tâm được đưa tin trên 110 bài báo, bản tin truyền hình.

3. Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác bảo vệ, hỗ trợ doanh nghiệp đối phó với các rào cản chính sách trong thương mại quốc tế

Phát huy vai trò tiên phong trong công tác bảo vệ, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đối phó với các rào cản chính sách thương mại quốc tế, trong năm 2021, Trung tâm đã tiếp tục là đầu mối thông tin, tư vấn, hỗ trợ lớn nhất cho doanh nghiệp về các biện pháp phòng vệ thương mại (chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ) và ứng phó với các rào cản chính sách ở nước ngoài. Cụ thể:

-    Về các biện pháp phòng vệ thương mại: Trong năm 2021, Trung tâm đã tập trung theo dõi diễn tiến, thông tin sát sao, kịp thời và tư vấn doanh nghiệp khi có yêu cầu trong 16 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại, gồm 06 vụ kiện chống bán phá giá ở nước ngoài và 10 vụ việc ở trong nước (trong đó đáng chú ý có 04 vụ việc phòng vệ trong nước liên quan tới mía đường nhập khẩu, các điều tra đối với thép ở Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico…);

-    Về các biện pháp rào cản khác ở nước ngoài: Trung tâm đã thông tin, tư vấn kịp thời cho các doanh nghiệp về tất cả các rào cản kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm và các rào cản phi thương mại khác mà các thị trường xuất khẩu áp dụng/điều chỉnh có liên quan tới hàng xuất khẩu Việt Nam.

4. Triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, với chất lượng và hiệu quả cao các Chương trình, Dự án mà Trung tâm được giao làm đầu mối

Bên cạnh các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ thường xuyên của Trung tâm, các hoạt động năm 2021 như trình bày trong 03 nội dung ở trên của Trung tâm là các hoạt động thuộc 08 Chương trình/Dự án (bao gồm 03 Chương trình ngân sách Nhà nước và 04 Chương trình tài trợ bên ngoài và 01 hoạt động hỗ trợ kỹ thuật Dự án hợp tác nước ngoài, như trong Bảng dưới đây). 

Tất cả các Chương trình, Dự án này đều được triển khai theo đúng tiến độ, kế hoạch cam kết với Nhà nước/Đối tác, bảo đảm tài chính minh bạch, hiệu quả, đúng quy định của Nhà nước và Đối tác.

5. Tích cực tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực VCCI, hỗ trợ các đơn vị trực thuộc VCCI

Năm 2021, Trung tâm WTO và Hội nhập tiếp tục các hoạt động tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực và hỗ trợ về chuyên môn cho các Ban, Đơn vị Chi nhánh, Văn phòng đại diện của VCCI về các vấn đề liên quan tới cam kết, đàm phán và thực thi WTO, FTA, các Điều ước quốc tế về thương mại, các vấn đề chính sách pháp lý trong thương mại – đầu tư quốc tế khác và các vấn đề được phân công, trong đó đáng chú ý có:

-    Tham mưu, giúp việc Ban Thường trực trong các vấn đề liên quan tới sửa đổi Điều lệ VCCI, chuẩn bị văn kiện Đại hội VCCI, tham gia biên soạn Ý kiến của VCCI đối với Dự thảo “Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ” của Bộ Nội vụ…

-    Bình luận, nêu ý kiến từ góc độ chuyên môn về cam kết FTA liên quan (Văn phòng giới sử dụng lao động); Rà soát các các dự thảo văn kiện, tuyên bố, bài phát biểu, nội dung làm việc của lãnh đạo VCCI liên quan tới chính sách thương mại quốc tế (Ban Quan hệ quốc tế); Bình luận từ góc độ cam kết quốc tế đối với các dự thảo pháp luật nội địa có nội dung bị ràng buộc/giới hạn bởi các cam kết quốc tế (Ban Pháp chế)…