Cơ hội từ cam kết về Thủ tục chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu vào Đức trong EVFTA

Quy định về thủ tục chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA được áp dụng chung cho tất cả loại hàng hóa. EVFTA quy định 02 loại thủ tục chứng nhận xuất xứ khác nhau, bao gồm:

  • Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ: Cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp Giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa dựa trên các giấy tờ mà nhà xuất khẩu hàng hóa xuất trình.
  • Thủ tục tự chứng nhận xuất xứ: Nhà xuất khẩu tự phát hành chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa của mình trên hóa đơn, phiếu giao hàng hay bất kỳ chứng từ thương mại nào, thay vì phải xin giấy chứng nhận xuất xứ từ các cơ quan chức năng.

Trong so sánh với CPTPP, phạm vi thủ tục tự chứng nhận xuất xứ trong EVFTA hạn chế hơn (cũng là một Hiệp định cho phép thủ tục tự chứng nhận xuất xứ). Cụ thể, EVFTA chỉ cho phép nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ, trong khi CPTPP cho phép nhà xuất khẩu, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu được tự chứng nhận. Mô hình tự chứng nhận xuất xứ trong EVFTA dựa trên thông lệ cho phép nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ mà EU hiện đang áp dụng.

Trên thực tế, thủ tục chứng nhận xuất xứ cụ thể của mỗi Bên (bao gồm cả thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ và tự chứng nhận xuất xứ) sẽ do Bên đó tự quy định, phù hợp với cam kết trong Hiệp định.

EU đã xây dựng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa xuất khẩu, áp dụng chung trong toàn EU. Do đó, hàng hóa xuất khẩu từ Đức cũng sẽ áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ của EU.

Cụ thể, EU sử dụng Hệ thống tự chứng nhận xuất xứ REX (Registered Exporter) để nhà xuất khẩu EU đăng ký, qua đó có thể tự chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa theo một số FTA (trong đó có EVFTA). Mỗi nhà xuất khẩu đăng ký và được Hệ thống này xác nhận sẽ được cung cấp một mã số riêng (gọi là mã số REX). Do đó, các nhà xuất khẩu của Đức sẽ sử dụng thống nhất mã số REX này để tự chứng nhận xuất xứ cho các lô hàng của mình đáp ứng quy tắc xuất xứ của EVFTA khi xuất khẩu sang Việt Nam.

Chi tiết tham khảo Văn kiện Hiệp định EVFTA tại: https://trungtamwto.vn/chuyen-de/8445-van-kien-hiep-dinh-evfta-evipa-va-cac-tom-tat-tung-chuong

Nguồn: Trích dẫn "Sổ tay Doanh nghiệp: Tận dụng EVFTA để xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Đức" - Trung tâm WTO và Hội nhập