Ấn phẩm - Tài liệu

Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN Thời gian: 11/2014

Xem thêm

Đơn vị thực hiện: Ban Thư ký ASEAN Thời gian thực hiện: 11/2013

Xem thêm

Đơn vị thực hiện: Bộ Công thương và Dự án Hỗ trợ Chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu Thời gian thực hiện: 2016

Xem thêm

Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN Thời gian thực hiện: tháng 12 năm 2015

Xem thêm

Đơn vị thực hiện: Cơ quan Thư ký ASEANThời gian thực hiện: Tháng 9, 2015 Lời giới thiệu:  "Sổ tay “TỰ DO HÓA CÁC DỊCH VỤ NGHỀ NGHIỆP THÔNG QUA CÔNG NHẬN LẪN NHAU TRONG ASEAN: DỊCH VỤ KẾ TOÁN” là một trong số bốn Sổ tay do Cơ quan Thư ký ASEAN xuất bản, cung cấp hướng dẫn về tự do hóa các dịch vụ nghề nghiệp ở ASEAN. Ba cuốn Sổ tay còn lại đề cập đến dịch vụ Khảo sát Điều tra, Kỹ sư và Kiến trúc.

Xem thêm

Sổ tay về tự do hóa dịch vụ chuyên nghiệp qua thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN: Dịch vụ Kỹ thuật

Xem thêm

Báo cáo Hội nhập ASEAN 2015

Xem thêm

Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA): Hướng dẫn cho Doanh nghiệp và Nhà đầu tư

Xem thêm

Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015: Tiến trình và Thành tựu chính

Xem thêm

Báo cáo Đầu tư ASEAN 2016 với chủ đề "Đầu tư nước ngoài và liên kết các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa" do Ban Thư ký ASEAN thực hiệnLời nói đầu:

Xem thêm