Ấn phẩm - Tài liệu

Sổ tay về Tự do hóa Dịch vụ chuyên nghiệp qua thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN: Dịch vụ Kiến trúc

Xem thêm

Cộng đồng Kinh tế ASEAN - Sổ tay kinh doanh

Xem thêm

Báo cáo Đánh giá tác động của AFTA đối với nền kinh tế Việt Nam

Xem thêm

Báo cáo mới của ILO và ADB về AEC và thị trường lao động

Xem thêm

Mỗi hiệp định FTA đều có quy tắc xuất xứ riêng để bảo đảm hàng hóa nếu đáp ứng các quy tắc xuất xứ sẽ được hưởng các ưu đãi thuế quan của các nước thành viên dành cho.

Xem thêm

Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập nhằm mục đích tạo dựng một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất cho các quốc gia thành viên ASEAN, thúc đẩy dòng chu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao động có tay nghề trong ASEAN. Mục tiêu của AEC là thúc đẩy phát triển kinh tế một cách công bằng, thiết lập khu vực kinh tế có năng lực cạnh tranh cao mà với năng lực cạnh tranh này, ASEAN có thể hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu.

Xem thêm