Ấn phẩm - Tài liệu

Thời gian: tháng 01/2019 Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Xem thêm

Người thực hiện: ThS. Trần Thị Hà, ThS. Phạm Tiến Đạt - Viện Chiến lược và Chính sách tài chính Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Xem thêm

Hồ sơ thị trường các quốc gia ASEAN - VCCI

Xem thêm

Nghiên cứu "Cơ chế hỗ trợ Doanh nghiệp Khởi nghiệp Sáng tạo: Kinh nghiệm quốc tế - Đề xuất giải pháp cho Việt Nam"

Xem thêm

Báo cáo: Thuận lợi hóa thương mại qua biên giới trong bối cảnh các khuôn khổ AEC, ASEAN - Trung Quốc và tiểu vùng sông Mekong mở rộng

Xem thêm

Báo cáo: Tác động của Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN đối với sản xuất, nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp và khai thác khoáng sản

Xem thêm

Nhân kỷ dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Ban Thống kê ASEAN đã xây dựng bộ số liệu về 50 năm ASEAN

Xem thêm

Thời gian: 04/2014 Đơn vị thực hiện: EU-MUTRAP

Xem thêm

Thời gian: 1/2018 Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Xem thêm

Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và các bộ, ngành trong quá trình triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, Tổng cục Hải quan vừa ban hành “Cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN”.

Xem thêm