Báo cáo: Tác động của Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN đối với sản xuất, nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp và khai thác khoáng sản

23/11/2018    755

Báo cáo: Tác động của Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN đối với sản xuất, nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp và khai thác khoáng sản

Thời gian: 8/2015

Đơn vị : EU-MUTRAP

Với sự hỗ trợ của Dự án EU-MUTRAP, nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các tác động của ACIA đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong 5 lĩnh vực đầu tư nước ngoài chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định (nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, sản xuất và khai thác khoáng sản) trong suốt giai đoạn thực thi ACIA 2012-2014 về đầu tư quốc gia (cả FDI và đầu tư trong nước), sản xuất trong nước, xuất nhập khẩu của 5 ngành này. Do không có đủ số liệu, nghiên cứu không phân tích tác động đối với dòng FDI ra nước ngoài (vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Việt Nam).

Báo cáo mở đầu với phần giới thiệu tóm tắt về ACIA, tiếp sau đó là thông tin tổng quan về FDI ở Việt Nam. Phần 4 bàn về tác động của việc thực thi ACIA đối với các dòng vốn FDI và đầu tư trong nước. Phần 5 dự đoán tác động của ACIA đối với sản xuất trong nước. Phần 6 và Phần 7 trình bày về tác động của ACIA đối với xuất khẩu và nhập khẩu. Phần 8 đưa ra kết luận của nghiên cứu.

Bản tiếng Việt được đính kèm dưới đây