Cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN

11/07/2017    571

Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và các bộ, ngành trong quá trình triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, Tổng cục Hải quan vừa ban hành “Cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN”.

Nội dung của cẩm nang chia làm 2 phần: phần 1 giới thiệu chung về  Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN (bao gồm: Lịch sử ra đời; Khái niệm Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; Mô hình kết nối Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; Quy trình thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN; Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; Lợi ích khi triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN); 

Phần 2 giới thiệu về kết quả và kế hoạch trong thời gian tới (Kết quả triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN của Việt Nam; Mục tiêu triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN đến năm 2020; Lộ trình thực hiện các thủ tục hành chính đến năm 2020; Những việc doanh nghiệp cần thực hiện để triển khai Cơ chế một cửa quốc gia; Những việc các bộ, ngành cần thực hiện để triển khai Cơ chế một cửa quốc gia; Hỗ trợ của Tổng cục Hải quan).

Đặc biệt, trong cuốn cẩm nang này đã dành hẳn 1 mục nói về sự hỗ trợ của Tổng cục Hải quan. Cụ thể: Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp về thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia: https://vnsw.gov.vn.